POSTIHLA VÁS EXEKUCE? MÁTE DLUHY? NEVÍTE SI RADY?

VOLEJTE 608 815 828. POMŮŽEME VÁM!

Časté dotazy týkající se exekuce
Pátek, 05 Červenec 2013 11:46
PDF Tisk Email

Exekuce je složitý proces, při kterém je dobré znát přesně, kdo má jaká práva a povinnosti, co komu náleží a kdo je za co odpovědný.

Kdo jsou účastníci exekučního řízení?

Při exekučním řízení vystupuje oprávněný, což je věřitel, a povinný, to je dlužník. Je-li postižen exekucí majetek ve společném jmění manželů, může se stát účastníkem také (bývalý) manžel nebo manželka povinného.

Co je to exekuční titul?

Exekuční titul je individuální právní akt, např. rozsudek, platební rozkaz, platební výměr, rozhodčí nález, apod., který opravňuje exekutora k vymáhání pohledávky oprávněného. O oprávněnosti této pohledávky rozhoduje právě exekuční titul.
O okolnostech vydání a doručování exekučního titulu rozhoduje vždy orgán, který jej vydal (soud, roźhodčí soud, zdravotní pojišťovna ap.).

Lze prominout dluh?

Prominout dluh může vždy jen oprávněný. Žádost o prominutí dluhu se adresuje buď oprávněnému nebo jeho právnímu zástupci. Oprávněný může dluh, nebo jeho část, prominout. Pak o tom vyrozumí exekutorský úřad a ten tuto skutečnost zohlední v exekučním řízení.

Jak se provádí exekuce?

Provést exekuci lze několika způsoby, které jsou uvedeny v exekučním řádu. Exekutor si vybere jeden nebo více způsobů, jakým exekuci provede. Může zvolit jeden nebo i více najednou. Exekutor bude vždy postupovat tak, aby vymohl pohledávky oprávněného, tomu podřizuje volbu způsobů exekuce.

Může dojít k obestavění (všech) bankovních účtů povinného. Dokáže-li povinný, že na jednom z účtů se nachází dostatek finančních prostředků k uspokojení pohledávky, může exekutor na základě návrhu povinného ostatní finanční prostředky uvolnit.

Co jsou náklady exekuce?

Tyto náklady určuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb. Jedná se odměnu exekutora a náhradu hotových výdajů.

Hotové výdaje jsou většinou účtovány paušálem 3.500 Kč. Pokud účtuje exekutor částku vyšší, povinný má právo po něm požadovat vysvětlení této částky. Odměna se počítá procenty z vymáhané částky. Minimální odměna činí 3.000 Kč.

K nákladům exekuce se ještě připočítává DPH 21%. Daň není příjmem exekutora, ale státu.

Týká se vás exekuce?

Pokud se dostáváte do kolotoče dluhů a bojíte se, že vám hrozí exekuce, můžete využít možnosti oddlužení, kterou český právní řád nabízí. Řešení exekuce je nasnadě a vy můžete vyhlásit osobní bankrot.

 

Aktualizováno Pondělí, 15 Červenec 2013 20:19