Loading color scheme

Insolvenční návrh věřitele

Insolvenční návrh je první fází insolvenčního řízení. Návrh může podat jak dlužník, tak věřitel. V případě hrozícího úpadku podává insolvenční návrh jen dlužník. Insolvenční návrh musí obsahovat označení, kdo je dlužník a kdo je navrhovatel, případně označení jejich zástupců. Označení fyzické osoby obsahuje jméno, příjmení a bydliště (nebo sídlo), případně identifikační číslo. Označení právnické osoby obsahuje obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo.

Přílohy k insolvenčnímu návrhu

Insolvenční návrh věřitele musí být doplněn dokumenty dokládající existenci splatné pohledávky proti dlužníkovi. Jedná se např. o objednávky, faktury, smlouvy, soudní rozhodnutí pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o rozvázání pracovního poměru, apod. Spolu s návrhem podává navrhovatel přihlášku pohledávky.

Co musí obsahovat insolvenční návrh

Insolvenční návrh věřitele musí obsahovat rozhodující skutečnosti o úpadku dlužníka, skutečnosti opravňující k podání návrhu, označené důkazy, kterých se navrhovatel dovolává a musí být jasné, čeho se insolvenční navrhovatel domáhá. Insolvenční návrh věřitele je nutné podat s takovým počtem stejnopisů, aby každý, komu se doručuje, jeden obdržel. U insolvenčního návrhu věřitele se doručuje pouze dlužníku, a to do vlastních rukou, jeden stejnopis zůstává u insolvenčního soudu.

Jak podat insolvenční návrh

Návrh může být vzat zpět až do doby než je vydáno rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Pro stejnou pohledávku je možné podat insolvenční návrh až po 6 měsících od jeho zpětvzetí. Když se podá návrh na majetek téhož dlužníka dříve, jedná se o přistoupení k řízení. Insolvenční navrhovatel se pak považuje za dalšího navrhovatele. Insolvenčnímu navrhovateli může být soudem uloženo, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, když prostředky nelze zajistit jinak. U pracovněprávních nároků se zaměstnanci dlužníka záloha neukládá. V případě, že není ve stanovené lhůtě zaplacena záloha na náklady insolvenčního řízení, může být insolvenční řízení zastaveno.